Naast het Erfgoedloket Groningen zijn de volgende partners aanwezig tijdens de inloopbijeenkomst op de restauratiefair van 5 september. Hieronder stellen onze partners zich kort even voor:

NRF
Het Nationaal Restauratiefonds zet zich elke dag in voor het in stand houden van onze monumenten. Het Restauratiefonds helpt eigenaren om deze bijzondere gebouwen duurzaam te gebruiken door erin te wonen, te werken of te ontspannen door het bieden van maatwerkfinancieringen en kennis van het proces. In Groningen ondersteunt het Restauratiefonds monumenteigenaren onder meer met laagrentende leningen uit het Cultuurfonds voor Monumenten Groningen.  Laat u door het Restauratiefonds informeren over de mogelijkheden als u een monument of karakteristiek pand gaat restaureren, verduurzamen of herbestemmen.

Klik hier voor de website

Monumentenwacht
Stichting Monumentenwacht Groningen is opgericht van uit de gedachte dat ingrijpende restauraties van monumenten meestal kunnen worden voorkomen door regelmatige controle van de onderhoudstoestand en het stimuleren van tijdig herstel. Daartoe inspecteren wij bij onze abonneehouders gemiddeld (twee-) jaarlijks zo’n 700 monumentale woningen, boerderijen, kerken, scholen, molens en industrieel erfgoed. En dat doen we inmiddels ruim veertig jaar!

Klik hier voor de website

NCG
Nationaal Coördinator Groningen (NCG) werkt aan het versterken van woningen en gebouwen in het aardbevingsgebied. Maar ook aan het vergroten van de leefbaarheid en duurzaamheid en het versterken van de regionale economie. De bewoner staat hierbij centraal.

Klik hier voor de website

RCE
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is het kennisinstituut voor roerend en onroerend erfgoed. Deze kennis zet de Rijksdienst in om met wetten en regels het erfgoed te beschermen en te ontwikkelen. Samen met anderen zijn wij verantwoordelijk voor de zorg van het Nederlands erfgoed boven en onder de grond en onder water. Kennis is ons kapitaal.

Klik hier voor de website

Provincie Groningen
Subsidieverstrekker voor groot onderhoud en regulier onderhoud van rijksmonumenten in de provincie Groningen. Met deze regelingen wordt uitvoering gegeven aan het Groninger Erfgoedprogramma 2017-2021.

Klik hier voor de website

TCMG
De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen voert het Besluit mijnbouwschade Groningen uit dat samen met het nieuwe schadeprotocol sinds 19 maart 2018 van kracht  is. Het gaat daarbij om het afhandelen van vele duizenden schades. Opname en beoordeling van en besluit over deze schades gebeurt ruimhartig en rechtvaardig op een betrouwbare, duidelijke en zo eenvoudig mogelijke wijze. Gesteund door een organisatie van zaakbegeleiders en een schadeloket, vanuit Groningen, in samenwerking met regionale bestuurders en belangenorganisaties. Bewoners krijgen waar gewenst persoonlijke ondersteuning. Om zo bij te dragen aan een toekomst voor allen die schade ondervinden van mijnbouw in Groningen.

Klik hier voor de website

Donatus
Al vanaf 1852 is Donatus specialist in het verzekeren van kerken, monumenten en (zorg)instellingen. Daardoor beschikken wij over een unieke bouwkundige kennis, grote verzekeringstechnische ervaring en brede expertise. Dat zorgt voor rust en vertrouwen bij onze cliënten. En maakt van Donatus dé kerken- en monumentenverzekeraar van Nederland.

Klik hier voor de website  

Monument en Materiaal
De stichting Monument & Materiaal is opgericht in 1983. De doelstellingen zijn:
• Het verwerven, tijdelijk opslaan en voor hergebruik beschikbaar stellen van oude bouwmaterialen.
• Het meewerken aan de uitwerking archeologisch onderzoek in de stad Groningen.
• Het verzorgen van publicaties, lezingen en exposities, op het terrein van de cultuurhistorie in de drie noordelijke provincies.

Klik hier voor de website

Gemeenten 
Diverse gemeenten zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Wij hebben bevestiging ontvangen van de gemeenten Oldambt en Loppersum. Wij verwachten dat andere gemeenten zich ook nog zullen aanmelden.

Klik hier voor de website van de gemeente Oldambt
Klik hier voor de website van de gemeente Loppersum

Vereniging Groningen Monumenteneigenaren
Wij zijn een vereniging van eigenaren van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, karakteristieke én beeldbepalende panden die te maken hebben met schade als gevolg van de gaswinning in de provincie Groningen. Iedereen die eigenaar en/of bewoner is van een dergelijke pand kan lid worden van onze vereniging.

Klik hier voor de website

Heemschut Groningen
De Bond Heemschut bestaat sinds 1911 en zet zich al meer dan 100 jaar onafgebroken in voor het behoud van cultureel erfgoed. Heemschut betekent letterlijk het schutten (beschermen) van het heem (de eigen omgeving). Als erfgoedvereniging zetten we ons in voor de bescherming van waardevolle objecten en gebieden. Van een bedreigde theekoepel tot de verrommeling van Nederland, bijvoorbeeld langs de snelwegen.

Dit werk doen we met de inzet van vrijwilligers. Alle provincies en de stad Amsterdam hebben een eigen onafhankelijke Heemschut-commissie. Deze vrijwilligers worden ondersteund door het landelijk bureau dat in Amsterdam gevestigd is. Het (dagelijks) bestuur is eindverantwoordelijke voor de activiteiten van Heemschut.

Klik hier voor de website

Stichting Certificering Restauratie
Stichting Certificering Restauratie (SCR) is in november 2014 opgericht door de restauratiesector. Te vaak werden restauraties uitgevoerd zonder kennis van zaken. Vaak gingen ze gepaard met met ondeskundige ingrepen. Om dit in de toekomst te voorkomen is een openbaar en onafhankelijk register opgesteld dat nauwkeurig bijgehouden wordt de de SCR. Via het register kan voortaan iedereen een goed restauratiebedrijf in de buurt vinden. De provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel vormen het werkgebied van SCR.

Klik hier voor de website