Archeologische vindplaatsen die niet zijn geregistreerd op de archeologische monumentenkaart, bijvoorbeeld omdat ze na 2014 zijn ontdekt, het archeologisch belang van de vindplaats pas later is vastgesteld of omdat het belang een zeer sterk lokaal karakter heeft, zijn door het bevoegd gezag vaak aangeduid als archeologisch waardevol gebied. Voorbeelden van dergelijke vindplaatsen zijn historische boerderijplaatsen, borgterreinen en (voormalige) dijken. Welke bekende archeologische vindplaatsen zijn opgenomen als archeologisch waardevol gebied kan, evenals de benaming van dergelijke gebieden, verschillen per gemeente. De archeologische vindplaatsen zijn over het algemeen opgenomen in de gemeentelijke archeologische beleids- en advieskaarten. De aanduidingen op deze kaarten zijn geborgd via bestemmingsplannen. De bestemmingsplannen per gemeente zijn via www.ruimtelijkeplannen.nl in te zien. Bij vragen kunt u contact opnemen met het Erfgoedloket of met uw gemeente.