Een archeologisch monument is een archeologische vindplaats die vanwege het grote belang is opgenomen op de archeologische monumentenkaart (AMK). De belangrijkste van deze monumenten zijn door het Rijk aangewezen als rijksbeschermde archeologische monumenten. Dit wil echter niet zeggen dat de overige monumenten niet van groot belang zijn. Vaak echter is het belang van niet rijksbeschermde archeologische monumenten regionaler of lokaler dan van rijksbeschermde archeologische monumenten. De archeologische monumentenkaart is bijgewerkt tot 2014. Dit betekend niet dat er na 2014 geen terreinen meer zijn ontdekt van (groot) archeologisch belang, echter de bescherming van deze “nieuwe” terreinen is op een andere wijze geregeld. Vaak zijn deze terreinen door de gemeente (het bevoegd gezag) aangewezen als archeologisch waardevol gebied. De bescherming van archeologische monumenten is vaak vast gelegd op gemeentelijke archeologische beleids- en advieskaarten welke zijn geborgd via bestemmingsplannen. De bestemmingsplannen per gemeente zijn via www.ruimtelijkeplannen.nl in te zien. Bij vragen kunt u contact opnemen met het Erfgoedloket of met uw gemeente.