22-12-2017

Wat is het uitgangpunt bij herstel en/of versterking bij een karakteristiek pand?

U bevind zich hier:

Een karakteristiek object is planologisch beschermd in het bestemmingsplan van de gemeente. De NCG stelt in het Erfgoedprogramma dat de karakteristieke of cultuurhistorische waarden worden meegewogen in de ruimtelijke belangenafweging. De status van karakteristiek is gericht op behoud van karakteristieke, ruimtelijk relevante waarden. ‘Ruimtelijk relevant’ wil zeggen: relevant voor de ruimtelijke identiteit van het gebied én de karakteristieken van de architectonische typologie of het ontwerp. De afweging of een karakteristiek gebouw in aanmerking komt voor sloop-nieuwbouw is pas aan de orde als de kosten van de versterking hoger zijn dan 150 procent van de herbouwwaarde van het pand. Echter alleen met instemming van de eigenaar/bewoner en de gemeente. Ook in dat laatste geval is sloop alleen maar aan de orde als de ruimtelijke kwaliteit van de nieuwbouw geborgd is. Bron: Erfgoedprogramma NCG.

« - »